Безплатна доставка до офис на Speedy за поръчки над 100 лв.

Toolsbox - играй и спечели

Играй и спечели

При покупка на артикул BOSCH над 50 лв в периода от 02.06.2021г. до 31.07.2021г имате възможност да участвате в томболата за награда: Конзола Sony Playstation 5 + Sony PS5 Dualsense Controller + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 + Playstation Plus Cards 365 days .

Регистрирай се  Правила за провеждане на играта

  1. Определения:

  "Игра" - Промоционална онлайн игра с наградa „ КУПИ И СПЕЧЕЛИ", която се провежда единствено в интернет пространството на адрес WWW.TOOLSBOX.BG от Организатора в съответствие с определените за нея Правила.

  "Организатор" – Дийлс 2012" ООД, гр. София, ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10

  "Правила" - настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.

  "Участник" - Участник в промоционалната игра с награда може да бъде всяко физическо лице, навършило 18 г., което е закупило от организатора електроинструменти или консумативи с марка BOSCH на стойност 50,00 (петдесет) лева с ДДС  или повече, в периода от 02.06.2021г. до 31.07.2021г. и регистрирало се за участие на адрес WWW.TOOLSBOX.BG

   

  Участници в играта не могат да бъдат:

  (А) лица, които към датата и по време на провеждането на играта са били или са служители на Организатора и членове на техните семейства;

  (Б) лица, участващи в разработването, производството и разпространението на рекламните материали за играта.

  "Електроинструменти или консумативи с марката  BOSCH" - в промоцията участват всички електроинструменти и консумативи с марката BOSCH. Допълнително уточнение: домакинските електроуреди не са електроинструменти според  класификацията на Организатора.

  При покупка, отговаряща на условията за участие в томболата, регистрирайте своя касов бон (издаден от спедитора) или номер на фактура в сайта „WWW.TOOLSBOX.BG” в начална страница, раздел Томбола.

  При попълване се изисква вписване на лични данни и данни за покупката: трите имена на участника, телефон, електронна поща, дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

  "Печелившия" – Един от участниците в играта, избран на случаен принцип.

  Участието за Наградата в играта, описана в следващата точка от настоящите Правила, не e обвързано с покупка на други стоки с марката Bosch извън горепосочените. Определянето на печелившия, които ще получи Награда, ще се осъществи измежду всички участници, които коректно са попълнили и пуснали в талона за участие в посочения за това срок. Определянето на печелившия ще се изтегли на 04.08.2021г. на случаен принцип в присъствието на нотариус. 

  "Награда"

  Конзола Sony Playstation 5

  + Sony PS5 Dualsense Controller + Marvel’s Spider-Man: Miles Morales PS5 + Playstation Plus Cards 365 days

  Правилата по теглене и раздаване на наградите са описани в т. 6 от настоящите Правила.

  Лични данни" – Трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката: дата на покупка, номер на документ за покупката (касов бон или фактура)

  Данните ще бъдат съхранявани и обработвани от „Дийлс 2012“ ООД, регистриран администратор на лични данни.

   

  2. Име на промоционалната игра с награди

  "ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ”

   

  3. Форма на провеждане на промоционалната игра с награди

  единствено в интернет пространството, на адрес WWW.TOOLSBOX.BG

   

  4. Период на провеждане на промоционалната игра с награди

  4.1. В Играта участва всеки Участник, попълнил форма за регистрация на адрес WWW.TOOLSBOX.BG в периода от 08:30 часа на 02.06.2021г. до 17:00 часа на 31.07.2021г.

  4.2. Играта се провежда на територията на Република България.

   

  5. Условия за участие в промоционалната игра:

  5.1. Участието в промоционалната игра с награди е обвързано с покупка на електроинструменти и консумативи с марка BOSCH в периода от 02.06.2021г. до 31.07.2021г., като при регистрация се посочват трите имена на участника, телефон, електронна поща, както и данни за покупката, номер на документ за покупката (касов бон или фактура).

  5.2. За участие в Играта желаещите трябва направят покупка на електроинструменти и консумативи с марката BOSCH от наличния асортимент на Организатора на стойност над 50,00 (петдесет) лева с ДДС.

  5.3. Едно лице може да участва с толкова регистрации, колкото фискални документи притежава, отговарящи на условията за участие в играта. Не е допустимо повторно регистриране на един и същ фискален документ.

  5.4. Организаторът си запазва правото да отстрани от промоционалната игра и свързаното с нея теглене на награди по всяко време Участник, който не спазва правилата за участие.

  5.5. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Правилата срокове и условия за провеждане на играта.

  5.6. Регистрация за участие се извършва на интернет адрес WWW.TOOLSBOX.BG в периода от 02.06.2021г. до 31.07.2021г.

  5.7. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора WWW.TOOLSBOX.BG . Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

  5.8. Участниците предоставят на Организатора доброволно необходимите за участие в промоционалната игра и получаване на награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора само за целите на тази Игра. Участниците се съгласяват, че имената им ще бъдат публикувани в случай на спечелване на награда.

  5.9. Настоящите Правила са публикувани на интернет страницата на Организатора WWW.TOOLSBOX.BG . Всеки Участник със своето участие декларира, че е запознат с настоящите Правила и ги приема.

   

  6. Принцип на раздаване на наградите

  6.1. Печелещите се теглят на 04.08.2021г. в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

  6.2. Собственото име и инициалите на фамилното име на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 2 работни часа от изтеглянето им на адрес в WWW.TOOLSBOX.BG. В срок от 96 часа от публикуването на имената на печелившите, представител на организатора  ще се свърже с всеки от тях чрез предоставения телефон за обратна връзка или електронна поща, за да уточнят получаването на наградата.

  6.3. За легитимация печелившите участници следва да предоставят на Организатора лична карта или шофьорска книжка, както и копие от документ за покупката.

  6.4. При получаване на наградите, печелившите участници ще трябва да се идентифицират като печеливши в играта посредством сверяване на предварително посочените лични данни, както и документ за покупката.

  6.5. Наградата в т.6.1 се получава чрез куриер в периода от 05.08.2021г. до 10.08.2021г. включително.

  6.6. Печелившият се изтегля на 04.08.2021г. в 17:10 часа в присъствието на представители на Организатора и нотариус.

  6.7. Заедно с избора на основният печеливш ще бъдат изтеглени и двама резервни печеливши участници за наградата, които могат да получат право на наградата, в случай че първоначално спечелилият участник не изпълни действието, описано в т.10.2. В случай че първият резервен участник получи право на наградата, той ще бъде обявен за "победител" при гореописаните условия. В такъв случай вторият резервен участник ще стане резервен печеливш.

   

  7. Права и задължения на Участника  в играта:

  7.1. Участникът в играта има право:

  - да вземе участие в промоционалната игра при условията, описани в настоящите Правила;

  - да получи информация за провеждането на промоционалната игра, описана в настоящите Правила;
  - получи наградата, в случай че е избран за печеливш.
  7.2. Включвайки се в Играта, участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от негови доставчици на услуги, на които е възложил задачи като куриерски услуги.

   

  8. Права и задължения на Организатора:

  8.1. Организаторът на играта е длъжен да:

  - спазва изискванията на настоящите Правила;
  - да връчи наградите на печелившите участници в играта.
  8.2. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2017 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. В този случай Организаторът следва да предостави служебна бележка на участника, спечелил награда, тъй като сумата на получената награда е над тази определена от закона стойност.

   

  9. Лични данни

  9.1. Правата на всички Участници в играта са защитени в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни. Включвайки се в играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора.

  9.2. Включвайки се в настоящата игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно следните категории свои лични данни:

  - контактни данни (три имена, телефон, имейл)

  - при спечелване на награда - пощенски адрес за изпращане на наградата.

  9.3. В съответствие с член 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), бихме искали да Ви информираме, че администратор на Вашите лични данни е Организаторът, чиито контактни данни са посочени в т. 1.

  9.4. Контакт във връзка с обработването на лични данни: sales@toolsbox.bg

  9.5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на Участниците.

  9.6. Целите на обработката и правните основания са: Провеждане на наградна игра в съответствие с настоящите условия на играта (Правно основание: Чл. 6, пар. 1, буква б) от GDPR, изпълнение на договор) и изпълнение на изискванията на данъчното законодателство,

  както е посочено в т. 8.3. (Правно основание Чл. 6, пар. 1 буква в) от GDPR, спазване на законово задължение).

  9.7. За провеждане на играта Вашите лични данни няма да се предоставят на трета страна, чието управление се намира извън рамките на ЕС.

  9.8. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за период от 30 дни след приключване на играта. За целите на данъчното облагане данните във връзка със служебните бележки за награди над 100 лв. се съхраняват за срок от 10 години.

  9.9. С цел максимална грижа за неприкосновенността на личните данни на участниците, Организаторът публикува Печелившите участници само с първо име и инициали и фамилията, без по този начин да допуска разкриване на самоличността на физическото лице, като същевременно коректно демонстрира на своята аудитория резултатите от провеждането на играта.

  9.10. Имате следните права във връзка с личните ви данни:

  - да получите достъп до вашите лични данни, които се обработват в играта

  - да поискате Организатора да коригира или изтрие личните данни, когато обработката не отговаря на законовите изисквания

  - право на преносимост на данните

  - да възразите срещу или ограничите обработването

  - да оттеглите съгласието си по всяко време лично или на посочения в т.9.4. имейл

  - да подадете жалба, ако правата ви са нарушени към Комисия за защита на личните данни на Р.България. Повече информация на https://www.cpdp.bg/.

   

  10. Обявяване на спечелилия участник

  10.1. Данните на спечелилия наградата се публикуват на интернет страницата WWW.TOOLSBOX.BG своевременно. 

   

  11. Получаване на наградата

  11.1. Всеки печеливш ще бъде информиран за спечелената награда чрез телефонно обаждане или  имейл, предоставени от Участника при регистриране на страницата на Играта, като информацията ще бъде също публикувана и на страницата.
  11.2. В случай че Организаторът не може да се свърже със съответния печеливш по описаните начини в срок до 10 работни дни от избирането му за получател на наградата и съответния печеливш не е направил усилия за обратна връзка с Организатора, участникът губи правото си да получи наградата си.
  11.3. Наградите се получават лично чрез куриер на допълнително уточнен между получателя и Организатора адрес на доставка. Куриерът посещава два пъти посочения адрес.

  11.4. Наградата може да бъде получена и/или преотстъпена на трето лице, при представяне на нотариално заверено удостоверение в полза на третото лице. В този случай печелившият участник трябва да уведоми Организатора предварително и да предостави трите имена, дата на раждане и постоянен адрес по лична карта на представителя.

  11.5. Организаторът не носи отговорност:
  - В случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник или негов представител да се яви лично в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш;
  - При невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради обстоятелства от непреодолима сила поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
  11.6. Наградата не може да бъде разменяна/заменяна, включително и за нейната парична равностойност.
  11.7. Участието в промоционалната игра с награди и получаването на Награда е доброволно.

   

  12. Общи условия

  12.1. Настоящите Правила влизат в сила oт в 00:00 часа на 02.06.2021г.

  12.2. Организаторът запазва правото да прави промени в настоящите Правила. Промените влизат в сила от момента на публикуването им в страницата на промоционалната игра или търговските обекти.

  12.3. Организаторът има право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в своите обекти и на интернет страницата си, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на участниците.

  12.4. Организаторът на играта не е длъжен да води допълнителна кореспонденция за непечеливши за претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

  12.5. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

   

  Съгласие за обработка на лични данни

  Съгласен/на съм "Дийлс 2012" ООД , вписанo в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 201816087, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Йерусалим" № 210, бл. 10, представлявано от Елмер Светославов Долев – Управител да съхранява и обработва личните ми данни, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), които предоставям във връзка с участие в „КУПИ И СПЕЧЕЛИ“, наричан по-долу Организатор.

   

  Запознат/а съм:

  - с целта и средствата на обработка на личните ми данни;
  - с доброволния характер на предоставянето на данните;
  - че, събираните данни няма да бъдат от категорията специални („чувствителни”) лични данни;
  - че, срокът за съхранение на личните данни ще бъде 30 дни от подписване на настоящата декларация.

  Информиран съм, че имам право на:
  - Достъп до собствените си лични данни;
  - Коригиране (ако данните са неточни);
  - Изтриване на личните данни по всяко време (правото „да бъдеш забравен“);
  - Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
  - Преносимост на личните данни между отделните администратори;
  - Възражение спрямо обработването на лични данни;
  - Като субект на данни и да не бъда обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за мен или по подобен начин ме засяга в значителна степен;
  - на защита по съдебен или административен ред, в случай че правата ми като субект на данни са били нарушени.

   

  Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни при спазване на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

  envelopephone-handsetmap-markerrocket linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram